امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در مهر علوی با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره مهر علوی داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود مهر علوی را در رسیدن به یک سازمان متعالی هدایت می کنند.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره بر مبنای اساسنامه:

-کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی موسسه به استثنای آنچه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی هیأت امنا است با هیأت مدیره می باشد.

-تعیین رییس و نایب رییس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره.

-تعیین مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات، مسئولیت و وظائف او.

-هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

-نمایندگی قانونی موسسه در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و اداری.

-استخدام و عزل و نصب و اخراج کارکنان -اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیأت امنا.

-حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی-اقامه دعاوی مدنی و جزایی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزایی، چه موسسه مدعی له باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتا و وکالتا-تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از درآمد های موسسه و اختصاص بودجه به هریک از هدف های آن و ارایه به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب.

-تهیه و تنظیم تراز نامه و گزارشات سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب.

-رییس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت می نماید.

رديفنام ونام خانوادگي
4جناب حجت الاسلام سيد محسن علوي
8جناب حاج آقاي سيد علي رجايي
9جناب حاج آقاي محسن ازغدي
11جناب حاج آقاي سعيد غفوريان
12جناب حاج آقاي محمد امجد يزدي
13جناب حاج آقاي مجيد واله
14جناب حاج آقاي عليرضا اخوان
18جناب حجت سيد محمد علي حسيني زهان
20جناب آقاي دكتر حسين بنائيان
21جناب آقاي عليرضا راجي
27جناب آقاي مجيد مذهبي
29جناب حاج آقاي سيد جواد اسديان
32جناب حاج آقاي حسين سالار

کار گروهها و کمسیونهای مختلف:

کارگروه فرهنگی (آموزشی /پرورشی )

۱–حجت الاسلام  حسینی زهان

۲_ سعید غفوریان

۴_ مجید واله

۵_ سید حسن مددالموسوی

۶- دکتر بناییان

۷-محمود هدایی

۸-امجدی

کارگروه مشارکت ها و روابط عمومی

سید جواد اسدیان

دکتر بناییان

مجید مذهبی

علیرضا اخوان

کارگروه اقتصادی

محسن ازغدی

علیرضا راجی

آقای نور مندی پور

آقای مظلومان

آقای مجیری

آقای اعتضاد رضوی

کارگروه توانمند سازی خانواده ها

حجت‌الاسلام  سید محسن علوی

سید علی نشاط رجایک

آقای برزگر نیا

خانم موسوی

آقای مهندس افشارزاده