چاشت روزانه سالم و بهداشتی به صورت سرد و گرم همه روزه  به دانش آموزان ابتدایی و به صورت پراکنده به دانش آموزان متوسطه داده می شود.کلیه هزینه های این بخش توسط خیرین محترم در قالب نذر تامین می گردد.