واحد مالی از بخش‌های سازمان در جهت اجرای اصول شفافیت و پاسخگویی است که مجهز به سیستم نرم‌افزار یکپارچه مالی و سامانه حسابداری است. گزارش مالی همواره در سایت و رویدادهای مهرعلوی ارائه می‌شود. بخش صندوق مرکزی در این واحد است که کلیه وجوه سازمان به آن واریز و روزانه با بانک تسویه حساب صورت می‌گیرد. واحد تدارکات نیز تأمین کلیه کالای سازمان را بر عهده دارد.