با توجه به انسان محور بودن مهر علوی و ارزش‌های نیروی انسانی برای پیشرفت سازمان ها خصوصاً سازمان‌های غیر انتفاعی-غیر دولتی، بخش کارگزینی از امور اداری منفک گشت و در ساختار سازمانی جدید به عنوان حوزه منابع انسانی تعریف شده است. از ابتدای سال ۱۳۸۷ وظیفه جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی بر اساس آخرین یافته های علمی در این زمینه به عهده این واحد می باشد.

برنامه ها و اهداف:

• طراحی و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مهرعلوی

• طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

• طراحی و تدوین نظام جامع آموزشی کارکنان مهرعلوی

• طراحی و اجرای نظام سنجش افکار ( رضایت سنجی) کارکنان مهرعلوی

• طراحی، تدوین و پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی

مهرعلوی به عنوان موسسه ای که در تعامل با سایر سازمان های دست اندر کار تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان است نیاز به آن دارد که به توسعه نیروی انسانی به عنوان محور پاسخ به نیاز جامعه و بیانیه ماموریت خود توجه ویژه ای بعمل آورد. بنابراین مهرعلوی، توجه ویژه ای به بخش منابع انسانی خود دارد تا با شناخت درست از نیازها و ظرفیت های سازمان در انتخاب،‌ مدیریت و تربیت نیروی انسانی اهداف مهرعلوی را برآورده کند. لذا مهرعلوی اهمیت خاصی برای توسعه برنامه راهبردی برای بهبود و ساختن ظرفیت سازمانی و بهبود منابع انسانی خود قائل شده است. محورهای این برنامه راهبردی به شرح زیر می باشد:

  1.  مطالعه و بررسی سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی مؤسسه.
  2. تدوین و اولویت بندی اهداف کوتاه مدت و میان مدت مدیریت منابع انسانی در راستای اهداف کلان و استانداردهای حاکم
  3.  طراحی و تدوین برنامه های عملیاتی مدیریت منابع انسانی با توجه به مقتضای نیاز و زمان در مؤسسه.
  4. اجرای برنامه های زمانبندی شده برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی.