با توجه به انسان محور بودن مجتمع آموزشی مهرعلوی و ارزش نیروی انسانی برای پیشرفت سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های غیر انتفاعی-غیردولتی، بخش کارگزینی از امور اداری منفک شد و در ساختار سازمانی مهرعلوی به عنوان حوزه منابع انسانی تعریف شده است. از ابتدای سال ۱۳۸۷ وظیفه جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی بر اساس آخرین روش‌های تخصصی در این زمینه به عهده این واحد است.

در مورد وظیفه جذب نیروی انسانی، به منظور رعایت عدالت در استخدام ابتدا بررسی رزومه‌های کاری ارسال شده به بخش منابع انسانی توسط این واحد و واحدهای تخصصی انجام می‌گیرد و سپس، فرآیند استخدام با تشکیل کمیته استخدام متشکل از نماینده واحد منابع انسانی، مدیر واحد تخصصی، نماینده واحد روانشناسی و نماینده داوطلبان و پیشکسوتان مهر علوی که وظیفه آن انجام ارزیابی‌های حضوری و تخصصی از متقاضیان استخدام است آغاز می‌شود.