مسئول ثبت و صدورکلیه مکاتبات مؤسسه و مدارس مهر علوی است، که از طریق سیستم اتوماسیون اداری (در كامپيوتر) انجام می‌گیرد. همچنین اسناد و مدارک مؤسسه و مدارس در این بخش بايگاني و نگهداري مي‌شود. این واحد زیر نظر مدیرعامل اداره می‌شود.