۱برگزاری آزمونهای ادواری ماهانه مرآت :  طی 6 مرحله درسال که توسط موسسه مرآت انجام می شود و در هر آزمون تحلیل و آنالیز عملکرد دانش آموزان در سطح کل ، استان ، شهر و مدرسه  توسط سیستم هوشمند به دانش آموز ،ولی ,دبیر و مدیر به صورت جداگانه ارائه میگردد.

کسب رتبه سوم استانی دانش آموزان متوسطه اول و مقام دوم استانی توسط دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و نیز کسب مقام اول کشوری توسط دانش آموز زارعی در آزمون پنجم نشان دهنده رشد و تعالی آنها می باشد .

برگزاری 6 مرحله آزمون‌های مرآت در دو مقطع متوسطه اول و ابتدایی

برگزاری 918 نفر آزمون در ابتدایی و 660 نفر آزمون در مقطع متوسطه

کسب مقام سوم استانی در پایه نهم مرحله پنجم

کسب مقام سوم استانی در پایه هشتم مرحله پنجم

کسب مقام سوم استانی در پایه ششم مرحله پنجم

کسب مقام دوم استانی در پایه پنجم مرحله پنجم

کسب مقام دوم استانی در پایه چهارم مرحله پنجم

کسب مقام اول کشوری در پایه اول توسط دانش آموز زارعی

۲- شرکت دانش آموزان در آزمونهای سنجش علمی آموزش و پرورش (دومرحله)  و کسب رتبه های حائز اهمیت.

۳- شرکت دانش آموزان در المپیاد های علمی آموزش و پرورش در رشته های ادبیات ، ریاضی و علوم تجربی وکسب رتبه های حائز اهمیت.

دانش آموزان در آزمونهای سنجش علمی آموزش و پرورش (دومرحله)  و کسب رتبه های حائز اهمیت.

۴- شرکت دانش آموزان در المپیاد های علمی آموزش و پرورش در رشته های ادبیات ، ریاضی و علوم تجربی وکسب رتبه های حائز اهمیت.