ارائه بسته های آموزشی مرآت به کلیه دانش آموزان شامل:  کتاب کار و تمرین به منظور استفاده در افزایش یادگیری در منزل کاربرگ در جهت تثبیت یادگیری در کلاس آدینه تکلیف روز جمعه دانش آموز زیر نظر خانواده عیدانه به منظور غنی سازی و استمرار آموزش در ایام عید و مرور مطالب در این ایام  تابستانه برنامه مرور آموخته های سال قبل و آمادگی ورود به دوره جدید.