واحد روابط عمومی به توسعه و حفظ ارتباط با كليه ذيربطان از طريق اطلاع‌رساني و انعكاس رويدادهايي كه در محك رخ مي‌دهد، مي‌پردازد. واحد روابط بين‌الملل نیز تسهيل و برنامه‌ريزي كننده ارتباطات تخصصي با خیرین و انجمن‌ها و موسسات خیریه است كه در ارتباط با تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان  فعاليت مي‌كنند.