سرویس ایاب و ذهاب رایگان

شامل 5 دستگاه مینی بوس  و 2 دستگاه سواری در مقطع متوسطه و 6 دستگاه مینی بوس و 5 دستگاه سواری در ابتدایی به امر سرویس دهی دانش آموزان مشغول می باشند. با توجه به اینکه منازل دانش آموزان عموما در مناطق محروم حاشیه شهر می باشد هزینه پرداختی بابت ایاب و ذهاب به سرویسها که یکی از سنگین ترین هزینه های مجتمع می باشد در سال تحصیلی 97-96 ماهانه بالغ بر 180 میلیون ریال بوده است.