سند راهبردی به عنوان اصلی ترین نقشه راه تعلیم و تربیت کودکان و دانش آمزان یتیم مهر علوی، بعنوان چهارچوب و اصول، تائین کننده خط مشی و روش عمل برای کلیه واحدهای تعلیم و تربیتی خواهد بود.