سازماندهی تشکلهای دانش آموزی مانند شورای دانش آموزی ، شورای حل اختلاف ، یاوران نظم ، پیشتازان ، مراسم آغازین ، یاوران بهداشت. کمک به فعالیت های موثر و مستمر دانش آموزان در این تشکل ها با هدف ایجاد روحیه مسئولیت پذیری هدف اصلی این طرح می باشد.