برگزاری اردو های تربیتی و استفاده از مجتمع های آبی

با توجه به تاثیر فوق العاده فعالیتهای اردویی در آموزش حس مسئولیت پذیری ، مدیریت و کار گروهی و نیز ایجاد روحیه نشاط و شادی در دانش آموزان (بویژه آنکه این دانش آموزان به دلیل نداشتن پدر از نعمت تفریحات معمول نیز محروم می باشند) در این مجتمع به  این فعالیتها توجه خاص می شود و هر ساله برگزاری اردوهای مختلف ، استفاده از مجتمع های آبی و…. برنامه ریزی و اجرا می شود. اردوهای یک روزه در اردوگاه های امام رضا (ع) ، هاشمی نژاد ، مجتمع آبی ساحلی آفتاب، موجهای آبی ، سرزمین عجایب و… بخشی از فعالیتهای این  مجموعه می باشد.  در سال های گذشته اردو های خارج استان از قبیل اردوی چهار روزه طبس، شمال و… اجرا شده است.