با توجه به نقش پررنگی که داوطلبان در فعالیت‌های مؤسسه مهر علوی دارد، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم بر امور داوطلبان و تأثیر آن بر فعالیت‌های مهرعلوی در شورای داوطلبان بررسی می‌شود. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افزایش مشارکت‌ها در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سازمان مهر علوی است.

شورای داوطلبان ناظر بر فعالیت مدیر بخش داوطلبان است و خطوط کلی کاری و خط مشی بخش داوطلبان را تبیین می‌کند.

دوره کاری شورا:

اعضا شورای داوطلبان هر دو سال یکبار و از طریق برگزاری انتخابات توسط داوطلبان فعال در مؤسسه انتخاب می‌شوند. اعضای شورای پیشین موظف هستند که در طول ۱۵روز کاری کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات شورا را در اختیار اعضا شورای جدید بگذارند.

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره مهرعلوی از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است.