فراهم‌سازی زمینه دستیابی به محیط تعلیم و تربیت مناسب و تحول آفرین برای کودکان و دانش آموزان یتیم محروم به نحوی که این فراگیران با احساس کرامت انسانی و عزت نفس و با توجه به ویژگیهای روانشناختی در ابعاد اعتقادی، علمی، فرهنگی و مهارتی (حرفه ای – رفتاری) براساس آموزه های شیعه اثنی عشری، فردی رشد یافته و مفید برای خود، جامعه، و در مسیر پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی باشند.