مجتمع آموزشی مهر علوی دو اصل شفافیت و پاسخگویی را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر خیرین و یاوران این موسسه می‌داند. از آنجا که حمایت این موسسه از کودکان و دانش آموزان یتیم و خانواده‌های آنها با تکیه بر جلب مشارکت‌های مردمی صورت می‌پذیرد،‌ لزوم آگاهی ذیربطان از نحوه و جزئیات عملکرد موسسه در زمینه ارائه خدمات حمایتی به کودکان و دانش آموزان یتیم و خانواده‌های آنها یکی از اولویت‌های موسسه است تا اعضای خانواده بزرگ مهرعلوی نتیجه مشارکت و کمک‌های خود را مشاهده کنند.

گستره خدمات حمایتی مهرعلوی:

نقشه زیر گستره خدمات حمایتی مهرعلوی را در کشور نشان می‌دهد.

کودکان و دانش آموزان یتیم کلیه مناطق 23 گانه شهر مقدس مشهد تحت حمایت مهر علوی قرار می‌گیرند و بدین ترتیب ارائه خدمات مهرعلوی  به کودکان و  دانش آموزان یتیم تسهیل می‌گردد.

امید داریم با همراهی شما یاوران گرامی و گسترش خدمات تعلیمی و تربیتی و رفاهی مهر علوی در سرتاسر کشور، هر روز بهبودی زندگی تعداد بیشتری از کودکان  و دانش آموزان یتیم را جشن بگیریم.