ارائه لباس فرم مدارس به کلیه دانش آموزان بطور رایگان  درآغاز سال تحصیلی  شامل کت، شلوار و پیراهن برای 110 نفر دانش آموز متوسطه و لباس فرم مخصوص شامل شلوار و روپوش در مقطع ابتدایی برای 153 نفر. نمونه لباس و جنس لباسی که در این مجتمع استفاده میشود به جهت زیبایی و کیفیت در مدارس غیر انتفاعی مطرح مشهد استفاده میگردد. ارزش لباس فرم متوسطه برای هر دانش آموز ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان که جمعا مبلغ 165 میلیون تومان و در مقطع ابتدایی ۵۰۰/۰۰۰ تومان که جمعا ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ توسط مجتمع و به کمک خیرین تامین گردید.