با شرکت در طرح دانش آمز یاری مهر علوی می‌‌توانید در تامین هزینه تحصیلی و رفاهی و معیشتی کودکان و دانش آموزان یتیم نقش داشته و آنان را را در مسیر سخت تحصیل و زندگی همراهی کنید. شما می‌توانید با پرداخت حداقل هزینه یک سهم از 50 سهم هزینه تحصیل یکسال یک دانش آموز یتیم مهر علوی ، نجات‌بخش یک سرنوشت باشید.

می خواهم دانش آموز یار شوم