دست‌یابی مجتمع آموزشی مهر علوی در افق ۱۴۰۴ به جایگاه مجموعه‌ای پیشرو در تربیت متوازن و همه جانبه (تمام ساحتی) دانش آموزان یتیم محروم و مستعد متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوسیله تاسیس و راه اندازی دبستان ، متوسطه دوره اول و هنرستان.