بر اساس این طرح همه افراد در یک مدرسه باید متناسب با نقش خود آموزش ببینند. لذا در راستای این طرح معلمین و کادر اجرایی مجتمع نیز به آموزش های خاص حرفه ای مشغول گردیده اند. فعالیت های خاصی که برای این قشر در مدرسه برگزار گردید عبارت بودند از :

  • جلسات آموزش ضمن خدمت.
  • برگزاری جلسات هم اندیشی.
  • برگزاری جلسات دیدار با اولیا.
  • آموزش استفاده از تکنولوژی های جدید آموزشی و برد های هوشمند.
  • ارزیابی مستمر عملکرد معلمان.
  • تقدیر از معلمان برتر.