آموزش های فنی و حرفه ای و آشنایی با بازار کار ( تربیت اقتصادی و حرفه ای )

از اهداف تربیتی دانش آموزان هدایت دانش آموزان به فعالیت هایی است که منجر به یادگیری حداقل یک مهارت در طول دوره متوسطه می شود.

بازدید از مراکز فنی و حرفه ای در هفته مشاغل

آماده سازی و تجهیز کارگاه های فنی و حرفه ای از قبیل کامپیوتر ، آرایشگری، برق و… به منظور آموزش کاربردی با هدف کسب حداقل یک مهارت در طول دوره تحصیلی دبیرستان به نحوی که  اگر فرد از ادامه تحصیل انصراف داد با استفاده از مهارت هایی که کسب کرده است جذب بازار کار شود.

استفاده دانش آموزان از امکانات مجهز آموزشی مانند آزمایشگاه ، گارگاه های حرفه آموزی شامل : کارگاه رایانه ، کارگاه برق والکترونیک ، کارگاه چوب و فلز و هنرهای دستی ، کارگاه آرایشگری ، کتابخانه و سالن اجتماعات.