برای همسوسازی اهداف و روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه و افزایش میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مورد توجه جدی قرار گرفت.

  • برگزاری دوره‌های آموزشی اثربخش
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای فردی و گروهی
  • برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان

این آموزش ها بر اساس سرفصل های پیشنهادی در دفتر کار انجمن اولیاء و مربیان و نیاز سنجی از خانواده ها  و با توجه به روش های تربیت  ویژه ایتام انجام گرفت. در مجموع به میزان 16 جلسه در سال تحصیلی به همراه جلسات پرسش و پاسخ برگزار شده است.

حضور مشاوران به میزان دو روز در هفته جهت ارائه مشاوره فردی  و معرفی موارد خاص به مراکز مشاوره و روان پزشکی از دیگر فعالیت های این طرح می باشد.