اسامی کادر اجرایی دبیرستان مهر علوی:

 مدیر:  احمد نژاد علی

 معاون: پایه هفتم: آقای شکوهیان

معاون پایه هشتم: حسین تهمتن

معاون پایه نهم: اسدالله ملکی

 معاون اجرایی: مهدی اخوان

 مشاور: علی برزگر نیا

خدمات و سرایدار: حسن صادقی

اسامی کادر دبستان مهر علوی

مدیر: سید عباس معتمدالشریعتی

معاون پایه اول: علی ایمانی راد

معاون پایه دوم و سوم: احمد فرزین

معاون پایه چهارم: مجید آجیلیان 

معاون پنجم و ششم: سید امیر فیض آبادی

 مشاور: فاطمه زهرا موسوی

خدمات و سرایدار: علی ابراهیمی مقدم