هر مدرسه دارای فضای مشخصی جهت برگذاری نمازهای جماعت می‌باشد.