مجموعه مهر علوی دارایی چندین کتابخانه مجهز می باشد.