مؤسسه خیریه مهر علوی یک سازمان چند عملکردی است. با مدنظر قرار دادن این تعریف تلاش می‌کنیم کمک‌های نیکوکاران در مسیر حمایت از کودکان و دانش آموزان یتیم و خانواده هایشان به شایسته‌ترین خدمات تعلیم و تربیتی و حمایتی تبدیل شود.

براین اساس وظایف و مأموریت‌های متعددی از شناسایی نیاز ذیربطان، برنامه‌ریزی برای عوایدزایی، ایجاد ارزش افزوده بر کمک‌های مالی و توزیع مناسب خدمات تعلیم و تربیتی و حمایتی تعریف شده است، که انتظار بر اجرای مناسب فعالیت‌ها و دریافت کارکردهای متفاوتی را پیش رویمان قرار داده است. همچنین تعهد در برابر خیرین و نیکوکاران براساس اصول شفافیت و پاسخگویی باعث شد تا ساختارهایی جهت نظارت، پایش و کنترل عملکردها و اجرای برنامه های تعلیم و تربیت تعیین شوند.

در این بخش شما با چرایی و چگونگی فعالیت‌ ؟ واحد سازمانی مؤسسه خیریه مهر علوی و نقش آنها در حمایت از کودکان و دانش آموزان یتیم و خانواده هایشان به تفصیل آشنا می‌شوید