۱- ساختمان اجاره ای فعلی مهر علوی:

۲- دبستان در حال ساخت مهر علوی: