واحد استراتژی و سیستم‌ها مسئولیت طراحی و تدوین ساختارها و فرآیندهای انجام کار، برنامه‌ریزی براساس اهداف بلندمدت (استراتژیک) و کوتاه‌مدت (عملیاتی)، پایش و کنترل عملکرد و شناسایی نقاط قابل بهبود در عملکرد سازمان را برعهده دارد. این واحد از سه زیر حوزه زیر تشکیل شده است:

حوزه فرآیندها و سیستم‌ها: این حوزه مسئولیت طراحی و به روزنگهداری فرآیندها و سیستم‌های سازمان را برعهده دارد.

حوزه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه: این حوزه مسئولیت تبدیل برنامه استراتژیک سازمان به پروژه‌های عملیاتی و کنترل نحوه اجرای پروژه‌ها را برعهده دارد.

حوزه تضمین کیفیت: این حوزه مسئولیت پایش و کنترل شاخص‌های کلیدی و عملکردی سازمان را برعهده دارد. از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی سازمان شاخص رضایت ذیربطان است که از طریق انجام نظر سنجی‌های مستمر از ذیربطان اصلی (کودکان و دانش آموزان و خانواده ایتام، خیرین، نیکوکاران، تامین‌کنندگان کالا و تجهیزات، داوطلبان و…) انجام می‌شود